ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจขอทุน บพท. เข้าร่วมประชุมชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกรอบการวิจัย


ลงทะเบียน


บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ดังนี้


  1. บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ภายใต้กรอบวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว”แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” 
  2. บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่”
  3. บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (EDUCATION SANDBOX)”
  4. บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
  5. บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


  1. การชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกรอบการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ 2564 
  2. การพัฒนาชุดโครงการวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
  3. สรุปประเด็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Workshop online


การพัฒนาชุดโครงการวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนพื้นที่ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านการพัฒนากลุ่มอาชีพ 

การชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกรอบการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564