การประชุมเชิงปฏิบัติการ After action review และการจัดการความรู้ในการดำเนินงานวิจัยระยะที่ 2

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ After action review และการจัดการความรู้ในการดำเนินงานวิจัยระยะที่ 2
ภายใต้โครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับบทบาทการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10