สถาบันวิจัยและพัฒนารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห้องพุทธชาด อาคาร 10 ชั้น 3
โดยมีกรรมการตรวจประเมิน คือ
1) รองศาสตราจารย์สมชาย ชื่นวัฒนาประณิธิ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวัต มิสดีย์
3) อาจารย์วราธร พรหมนิล

สำหรับผลการตรวจประเมิน พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการดำเนินงานตามระบบและ กลไกการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ มรสน. 5 องค์ประกอบ
มีการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ 11 ตัวบ่งชี้ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 อยู่ในการดำเนินงานระดับดีมาก
และคณะกรรมการประเมินผลให้ คะแนนเฉลี่ย 4.73 อยู่ในการดำเนินงานระดับดีมาก