ทุนวิจัยงบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 (รอบเพิ่มเติม)

 222

download (1)
>> ประกาศผลพิจารณา

pdf-icon ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผลพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(รอบเพิ่มเติม)
pdf-icon  รายละเอียดการทำสัญญา

>> ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

     สัญญา
    สัญญาคู่ฉบับ
แบบรายงานความก้าวหน้า
รูปแบบการทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
    ใบสำคัญรับเงิน
ขั้นตอนการนำเข้าระบบ NRMS

ผู้ประสาน : นางสาววิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์ โทรศัพท์ 08 9418 4612  ip phone 263