พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านระบบวารสาร ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร