ทุนวิจัยงบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562ส่วนที่ 1 : แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย


ส่วนที่ 2 ภาคผนวก << Download

 • ผนวก 1 แนวทางการจัดทำงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
 • ผนวก 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
  2564) / นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564) / ยุทธศาสตร์การวิจัย
  ของชาติรายประเด็น
 • ผนวก 3 ยุทธศาสตร์ชาติ /นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล
 • ผนวก 4 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
 • ผนวก 5ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย
 • ผนวก 6 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย
 • ผนวก 7 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย
 • ผนวก 8 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย
 • ผนวก 9 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
 • ผนวก 10 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
 • ผนวก 11 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ฯ
 • ผนวก 12 จริยธรรมการวิจัยในคน
 • ผนวก 13 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคนฯ
 • ผนวก 14 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม
 • ผนวก 15 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพฯ
 • ผนวก 16 แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวกับสารเคมี
 • ผนวก 17 ตัวอย่างรายงานผลสถานภาพ
 • ผนวก 18 แบบ TOR

 


©2024 RDI.SNRU.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.