ทุนวิจัย R to R ปีงบประมาณ 2563

 

ประกาศการให้ทุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ปี 2563


Full Screen

 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย


➡ ประกาศ Download
➡ Template Proposal : RDI-03 Download
➡ แบบหนังสือนำส่ง Download
➡ คู่มือการใช้งานระบบ DRMS Download
➡ VDO การใช้งานระบบ DRMS Click
➡ สมัครใช้งานระบบ DRMS Click
➡ ระบบบริหารงานวิจัย DRMS Click

ประกาศผลพิจารณาการให้ทุน R to R 63


เอกสารที่เกี่ยวข้อง : รายงานความก้าวหน้า

ปฏิทินการรับทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
แบบนำส่ง (รายงานความก้าวหน้า) Download
แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าการวิจัย Download
รูปแบบเล่มรายงานความก้าวหน้าการวิจัย (นำส่งเป็นไฟล์ผ่านระบบไม่ต้องพิมพ์ส่ง) Download
บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน (แบบฟอร์มนี้เบิกได้  งวดที่ 2) Download
ใบสำคัญรับเงิน (แบบฟอร์มนี้เบิกได้  งวดที่ 2 และ งวดที่ 3) Download
สำเนาบันทึกขออนุมัติเงินงวดที่ 1 (ร้อยละ 60)  (เพื่อแนบการเบิกจ่ายงวดที่ 2) Download
รายงานการเงิน (ที่เบิกจ่ายงวดที่ 1 ร้อยละ 60) Download
 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : รายงานฉบับร่าง

แบบนำส่ง (รายงานวิจัยฉบับร่าง) Download

อกสารที่เกี่ยวข้อง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

แบบนำส่ง (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์) Download
รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ Download
ตารางปรับแก้ไขรายงานการวิจัย Download
บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน (แบบฟอร์มนี้เบิกได้งวดที่ 3) Download
ใบสำคัญรับเงิน (แบบฟอร์มนี้เบิกได้  งวดที่ 2 และ งวดที่ 3) Download
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ Download
รายงานการเงิน (ที่เบิกจ่ายตลอดโครงการวิจัย) Download