การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้ โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนฐานราก

เอกสารประกอบการอบรม


บัญชีต้นทุน

Download

การตลาดออนไลน์

Download

การตลาดและผลิตภัณฑ์

Download

ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์

Download

การวิเคราะห์ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น

Download

วิเคราะห์ความคุ้มค่า

Download