โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการจัดการงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร