ข่าวทุนวิจัย

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศการรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”

โครงการทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards

ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนภายใต้“โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานตอนบน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สกว ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ชุด “โครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์”

SRC2017

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 (รอบเพิ่มเติม)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ ทิศทางและอนาคตการอุดมศึกษาไทย…

เผยเเพร่เมื่อ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางและอนาคตการอุดมศึกษาไทย สู่ Education 4.0”
อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ ทิศทางและอนาคตการอุดมศึกษาไทย…”

SRU National and International Conference 2017

เผยเเพร่เมื่อ

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13

อ่านเพิ่มเติม “SRU National and International Conference 2017”

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่สนใจร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในโครงการ “เต่างอยโมเดลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ไทยแลนด์ 4.0 เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ของเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ”

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่สนใจร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในโครงการ “เต่างอยโมเดลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ไทยแลนด์ 4.0 เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ของเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ””

ระบบสารสนเทศ

drmsSNRU
snrujsthead
ris

สาระน่ารู้

ติดตามผลงานเราได้ที่

 Facebook (2)YoutubeLine

Link