ข่าวทุนวิจัย

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

สกว ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ชุด “โครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์”

SRC2017

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศผลพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2560 “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมูลนิธิมั่นพัฒนา

ประกาศผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยนักศึกษา 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

KM-RDI SNRU

เผยเเพร่เมื่อ

นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เรื่อง “การพัฒนาโจทย์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” และ “การ้เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ”

อ่านเพิ่มเติม “KM-RDI SNRU”

yeemin

ระบบสารสนเทศ

drmsSNRU
snrujsthead
ris

แนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนา

Link

2
4
cbrsnru
TNRR : Thai National Research ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย