ข่าวทุนวิจัย

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนครจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สวก. ประกาศรับสมัครข้อเสนอการวิจัย ประจำปี 2561 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 ตค. – 15 พย. 61

ประกาศทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ทุน สกอ.เครือข่าย)

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562

ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561

เผยเเพร่เมื่อ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561
ภายใต้หัวข้อ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” อ่านเพิ่มเติม “งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561”

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(พวอ.)

เผยเเพร่เมื่อ

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(พวอ.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 จำนวน 4 ประเภททุน

อ่านเพิ่มเติม “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(พวอ.)”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศ
drmsSNRU
snrujsthead
ris

Follow up RDI-SNRU