ข่าวทุนวิจัย

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

รับสมัครข้อเสนอโครงการกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Research Gap Fund ประจำปี 2562) ครั้งที่ 2

“ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2562

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินการของ สกว. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise : RISE)

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563

แผนบูรณาการโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศ
drmsSNRU
snrujsthead
ris

Follow up RDI-SNRU

Facebook RDI-SNRU

Contact RDI-SNRU