องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (ตัวบ่งชี้ที่ 2.3) ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3          :  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

วงรอบการประเมิน   :  ปีการศึกษา 2558 (1 กรกฎาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน (08-5000-8511) IP-Phone 262

ผลการดำเนินงาน :

Download เอกสารผลการดำเนินงาน 
image_gallery
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

หลักฐานอ้างอิง

ที่ เลขที่เอกสาร ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร่ ชื่อ-สกุล ระดับ
คุณภาพฐานข้อมูล
คะแนน Download
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 1  ภาวะสุขภาพและความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผู้สูงอายุในชุมชน
จังหวัดสกลนคร
 งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัรฑิตศึกษาแห่งชาติ ณีรนุช วรไธสง นำเสนอระดับชาติ  0.2  pdf-icon
2  ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคมาลาเรียของประชาชนในเขตอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37  จิราภรณ์ จำปาจันทร์ นำเสนอระดับชาติ  0.2 pdf-icon
3  การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ร่วมกับวัชพืช  การประชุมสัมมนาเชิงวิชขาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8  เพชรรัตน์ ใจบุญ นำเสนอระดับชาติ  0.2 pdf-icon
 4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมขั้นสูง 2016 SPUC National Conference สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ นำเสนอระดับชาติ 0.2 pdf-icon
5 Perceptual Colour Features for Natural Scene Image Description and Retrieval IEEESMC 2015 IEEE Tnternational Conference on Systems, Man, and Cybernetics ประเทศฮ่องกง กรรณิการ์ กมลรัตน์ นำเสนอระดับนานาชาติ 0.4 pdf-icon
6 การประดิษฐ์และสมบัติของกระถางชีวภาพ Fabrication and properties of biological plant pots SNRU Journal of Science and Technology กิตติชัย โสพันนา ตีพิมพ์ TCI2 0.6 pdf-icon
7 กระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตด้านพลังเพื่อนและกิจกรรมของนักศึกษา SNRU Journal of Science and Technology ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม ตีพิมพ์ TCI2 0.6 pdf-icon
8 Dye sensitized solar cells based on solid state electrolyte with poly (styrene-co-acrylonitril) SNRU Journal of Science and Technology Surasak Santhaveesuk ตีพิมพ์ TCI2 0.6 pdf-icon
9 Thermal properties of GeTe simulated by molecular dynamics SNRU Journal of Science and Technology Weerasak Charoenrat ตีพิมพ์ TCI2 0.6 pdf-icon
10 Risk assessment of cardiovascular disease among staff of Sakon Nakhon Rajabhat University SNRU Journal of Science and Technology Sasiwan Tassana-iem ตีพิมพ์ TCI2 0.6 pdf-icon
 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของโรคไข้หวัดใหญ่โดยพิจารณาผลกระทบจากปริมาณน้ําฝน SNRU Journal of Science and Technology  มาลี ศรีพรหม  ตีพิมพ์ TCI2  0.6 pdf-icon
11  แพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำในหนองหญ้าไซและหนองไฮ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร  RMUTT Journal นพรัตน์ สิทธิวงศ์  ตีพิมพ์ TCI1  0.8 pdf-icon
12  Aerosol Optical Depth : A Study using Thailand based Brewer Spectrophotometers  Advance in Space Research  วิลาวรรณ์ คำหาญ  วารสารระดับนานาชาติ Q1  1 pdf-icon
13  Dielectric and ferroelectric properties modification of 0.7Pb (Mg1/3Nb2/3)O3-O3Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 ceramics by Ba(Zn1/3Nb2/3)O3  Materials Research Bulletin  ทศวรรษ สีตะวัน  วารสารระดับนานาชาติ Q1 1 pdf-icon
14  i,j-mx-a-Boundary and Exterior Sets in Biminimal Structure Spaces  Far East Journal of Mathematical Science (FJMS)  สุพรรณี สมพงษ์  วารสารระดับนานาชาติ Q4 1 pdf-icon
15  Size and Shape Tailoring of ZnO Nanoparticles  Applied Physics and Material Applications II  ธีระพงษ์ แสนทวีสุข  วารสารระดับนานาชาติ Q3 1 pdf-icon
16

MPB Phase Transition and Microstructure
of (1 – x)PMN–xPZT Activated by
0.05BZN Ceramics

Integrated Ferroelectrics

หรรษกร วรรธนะสาร วารสารระดับนานาชาติ Q3  1 pdf-icon
17

Synthesis and Dielectric Properties of [(K0.5Na0.5)0.935Li0.065]NbO3 added with Mn for Piezoelectric Ceramic

 Key Engineering Materials  หรรษกร วรรธนะสาร วารสารระดับนานาชาติ Q3   1  pdf-icon
18

Aerosol optical properties in ultraviolet ranges and respiratory diseases in Thailand

Atmospheric Environment วิลาวรรณ์ คำหาญ วารสารระดับนานาชาติ Q1 1 pdf-icon
19

High Performance Humidity Sensor Based on Zno Nanoparticles Synthesixed

Applied Mechanics and Materials ธีระพงษ์ แสนทวีสุข วารสารระดับนานาชาติ Q4 1 pdf-icon
20 (i,j)-mx-B-Boundary Sets in Biminimal Sturcture Space Far East Journal of Mathematical Science (FJMS) สุพรรณี สมพงษ์ วารสารระดับนานาชาติ Q3 1 pdf-icon