ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ

 ประกาศ  Download
1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติ .. 2567

pdf-icon
2

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการ ระดับชาติและระดับนานาชาติ .. 2567

pdf-icon
3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมในการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับชาติและระดับนานาชาติ .. 2567

pdf-icon
4

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร .. 2567

pdf-icon
5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การหักเงินทุนสนับสนุนการวิจัยร้อยละ 7 สมทบเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร pdf-icon
6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ประเมินงานวิจัยของผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร pdf-icon
7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการตรวจประเมินบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  pdf-icon
8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการหักเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  pdf-icon
9
10 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (กสว). มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พ.ศ. 2560
pdf-icon
11 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560 pdf-icon
12 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการบริหารการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560 pdf-icon
13 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจัดสรรเงินสนับสนุนการวิจัยสมทบเข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัย (กสว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  pdf-icon
14 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (กสว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560 pdf-icon
15 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 pdf-icon
16 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนงานวิจัย (กสว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 pdf-icon
17 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยและการเบิกจ่ายทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2563 pdf-icon
18 ข้อมูลสถานะการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา pdf-icon
19 พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 pdf-icon
20 คำสั่งศูนย์ความเป็นเลิศ pdf-icon
21 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2566 pdf-icon
22 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร pdf-icon
©2024 RDI.SNRU.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.