ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ

 ประกาศ  Download
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2562 pdf-icon
2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2562 pdf-icon
3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเเกณฑ์การหักเงินทุนสนับสนุนการวิจัยร้อยละ 7 สมทบเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร pdf-icon
4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ประเมินงานวิจัยของผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร pdf-icon
5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการตรวจประเมินบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  pdf-icon
6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการหักเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  pdf-icon
7  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมในการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ pdf-icon
8 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (กสว). มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พ.ศ. 2560
pdf-icon
9 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560 pdf-icon
10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการบริหารการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560 pdf-icon
11 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจัดสรรเงินสนับสนุนการวิจัยสมทบเข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัย (กสว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  pdf-icon
12 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (กสว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560 pdf-icon
13 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 pdf-icon
14 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนงานวิจัย (กสว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 pdf-icon
15 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยและการเบิกจ่ายทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2563 pdf-icon
16 ข้อมูลสถานะการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา pdf-icon