การพัฒนาตัวแบบการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย ในจังหวัดสกลนคร


นักวิจัย : รศ. ดร. จิตติ กิตติเลิศไพศาล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผศ. ดร. กัลยา กิตติเลิศไพศาล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 


แนวคิดที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้


นโยบายภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม อย่างไรก็ตามยังไม่แพร่หลายมากนัก เพราะยังขาดการสนับสนุนหลายด้าน อย่างไรก็ตามได้มีหน่วยงานต่างๆ เริ่มมองเห็นความสำคัญของกิจการเพื่อสังคมและเริ่มให้การสนับสนุนมากขึ้นเป็นลำดับ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ร่วมผลักดันและขับเคลื่อนงานกิจการเพื่อสังคมร่วมกับหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ตลอดจนสื่อมวลชน โดยเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนากิจการเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี ภายในเวลา 5 ปี

การพัฒนาตัวแบบการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกายในจังหวัดสกลนครมีเป้าหมายให้เกิดการค้นคว้าวิจัยหาองค์ความรู้แบบแผนและลักษณะของการบริหารจัดการจัดการตามแนวผู้ประกอบการทางสังคมของวิสาหกิจชุมชนผ้าครามในจังหวัดสกลนครกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทผ้าและเครื่องนุ่งห่มประเภท 5 ดาว ในจังหวัดสกลนคร และพัฒนาให้วิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้โดยความร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการประสานงาน และปฏิบัติงานร่วมกัน และการพัฒนาการสู่การปฏิบัติจริงกับวิสาหกิจชุมชน (Area-Based Collaborative Research)


ผลการดำเนินงาน

องค์ประกอบของตัวแบบการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกายในจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ (กิจกรรม) ได้แก่ กิจกรรมสนับสนุนภายในองค์กร กิจกรรมหลักภายในองค์กร และ กิจกรรมสนับสนุนภายนอกองค์กร ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรมต่างมีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน

องค์ประกอบของกิจกรรมสนับสนุนภายในองค์กร ประกอบด้วย ทัศนคติและความเชื่อของผู้ประกอบการและสมาชิก และโครงสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร
องค์ประกอบของกิจกรรมหลักภายในองค์กร ประกอบด้วย การออกแบบโครงสร้าง กลยุทธ์และแผนธุรกิจเพื่อสังคม การจัดหาเงินทุน กระบวนการจัดหาเงินทุน และการผลิตและการคัดเลือกผู้จัดหาปัจจัยการผลิต รวมถึงการสร้างแนวคิดและวิสัยทัศน์ของธุรกิจเพื่อสังคม การตลาดและการกระจายสินค้า และการประเมินและติดตามผล

องค์ประกอบของกิจกรรมสนับสนุนจากภายนอก ประกอบด้วย การสนับสนุนด้านความรู้ การสนับสนุนด้านภาษีและกฎระเบียบ การสนับสนุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการสนับสนุนด้านสวัสดิการและเงินทุน

 

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์


ด้านเชิงนโยบาย

การพัฒนาแนวทางหรือหลักสูตรการยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม เพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อสังคมทั้งในระดับชุมชน ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างแนวคิดและวิสัยทัศน์ของธุรกิจเพื่อสังคม
นโยบายการจัดหาเงินทุน กระบวนการจัดหาเงินทุน เพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการเพื่อสังคม มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้วยเงื่อนไขที่ไม่ซับซ้อน และอำนวยความสะดวกให้กระบวนการจัดหาเงินทุนได้อย่างคล่องตัว
นโยบายการสนับสนุนด้านภาษีและกฎระเบียบ เพื่อเอื้ออำนวยให้มีธุรกิจเพื่อสังคมให้เพิ่มมากขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ


อ้างอิงข้อมูลจาก

โครงการวิจัย : การพัฒนาตัวแบบการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกายในจังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ : รศ. ดร. จิตติ กิตติเลิศไพศาล คณะวิทยาการจัดการ
สนับสนุนโดย : ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562