ปีงบประมาณ 2559

2559

 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย
สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายการวิจัยที่ วช. กำหนด (แบบ งป.1)

 หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยเดี่ยว

 หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาแผนงานวิจัย

 แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 

ส่วนที่ 1 : หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ส่วนที่ 2 : แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย

  • แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    (แบบ ว-1ช , คำชี้แจง)
  • แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการนำเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559
    แบบ ว-1ด, คำชี้แจง)

ส่วนที่ 3 : ภาคผนวก

 ผนวก 1 : มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2521

 ผนวก 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)

 ผนวก 3 : นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 – 2559)

 ผนวก 4 : นโยบายรัฐบาล

 ผนวก 5 : นิยามเกี่ยวกับการวิจัย

 ผนวก 6 : ตัวอย่าง รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามประเภทต่างๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)

 ผนวก 7 : ตัวอย่าง ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย

 ผนวก 8 : ตัวอย่าง รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัย จำแนกตามประเภทต่างๆ
ที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย

 ผนวก 9 : ตัวอย่าง รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามประเภทต่างๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี 
(กรณีเป็นแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี)

 ผนวก 10 : จรรยาบรรณนักวิจัย 

 ผนวก 11 : จรรยาบรรณใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ 

 ผนวก 12 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน
ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 ผนวก 13 : จริยธรรมการวิจัยในคน

 ผนวก 14 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 ผนวก 15 : แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม

 ผนวก 16 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
ที่เสนอของบประมาณแผ่นดินผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

 ประกาศผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร มรสน. จากงบประมาณแผ่นดิน 2559

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eval.nrct.go.th
ผู้ประสาน : นางสาววิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์ โทรศัพท์ 08 9418 4612 ภายใน 951