ประกาศผลพิจารณาการให้ทุน R to R 62


 

:arrow ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  


➡ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย


บันทึกข้อตกลงผู้ค้างทุน R to R ปี 2562


หัวหน้าโครงการวิจัยยื่นเอกสารสัญญาและสัญญาคู่ฉบับการรับทุน
พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตัวเองและรับฟังการชี้แจงการรับทุน

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1122 ) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.