การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันอออกเฉียงเหนือตอนบน 2


นักวิจัย :  ผศ.ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ


แนวคิดที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้


เกษตรกรไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเผชิญกับปัญหาความยากจนอันเกิดจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งที่มีศักยภาพในด้านการผลิตพืชผลทางการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ มีทั้งผู้ผลิตรายย่อยที่เป็น SMEs และวิสาหกิจชุมชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรโดยใช้การวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการเพื่อให้ผู้ผลิตจะมีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนับเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจชุมชนได้โดยการสร้างต้นแบบการเรียนรู้และนวัตกรรม การลงพื้นที่ให้คำปรึกษาอย่างจริงจังในทุกมิติเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการเงิน การลงทุน การจัดทำบัญชี และการตลาดอีกด้วยสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ที่พบ คือ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่สวยงาม ไม่น่าสนใจ ไม่มีการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ยังไม่มีคุณภาพมาตรฐาน ไม่มีการประชาสัมพันธ์โดยใช้ตราสินค้ารูปแบบตราสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักและไม่น่าสนใจ ขาดความเข้าใจในคุณค่าและมูลค่าของสินค้า ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลูกค้าไม่ค่อยนิยมในตัวผลิตภัณฑ์ ความต้องการของกลุ่ม คือ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและน่าสนใจ การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ มีช่องทางจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานผลการดำเนินงาน

1. รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสม แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์ศักยภาพ 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ 3) การทดลองการตลาด

2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสูงขึ้นหลังใช้รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์


ด้านนโยบาย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายทั้ง 10 แห่ง เป็นต้นแบบการเรียนรู้และนวัตกรรมชุมชน มีความพร้อมในการการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ไปสู่สังคมกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

 


อ้างอิงข้อมูลจาก

โครงการวิจัย : การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันอออกเฉียงเหนือตอนบน 2
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง
สนับสนุนโดย :ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562