การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าคราม สู่ฮิญาบผ้าครามเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฮาลาลในเชิงพาณิชย์


นักวิจัย : ผศ.ดร.นันทกาญจน์ เกิดมาลัย ผศ.เมธาวี ยีมิน และ อ.กาญจนาภรณ์ นิลจินดา คณะวิทยาการจัดการ


แนวคิดที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้


จังหวัดสกลนครเป็นแหล่งผลิตผ้าครามที่โดดเด่นของประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบผ้าครามสู่ตลาดใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับท้องถิ่น จึงมีการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าครามสู่ฮิญาบเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฮาลาลในเชิงพาณิชย์ ขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ผ้าครามไปสู่ลูกค้ากลุ่มมุสลิมะห์ จากเนื้อผ้าที่มีความบางเบาของกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจากครามลายผ้าโบราณหลากหลายมีเอกลักษณ์ บ้านเลขที่ 80 หมู่ 12 บ้านพันนานคร ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ผลการดำเนินงาน


ผลิตภัณฑ์ฮิญาบผ้าครามตามมาตรฐานฮาลาลใช้เส้นยืน 20/2 เส้นพุ่ง 30/2 2 ตะกอ 25 หลบ กว้าง 120 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร และกว้าง 70 เซนติเมตร ยาว 170 เซนติเมตร มีลักษณะเส้นใยนุ่ม ลู่ตามศรีษะ ซับเหงื่อ ไม่เป็นคราบ ไม่ด่าง ระบายอากาศ ไม่ร้อน มัดหมี่ลายเล็ก ใหญ่ ไม่ใช้ลายสัตว์ที่ต้องห้ามตามหลักศาสนา ในกระบวนการผลิตมีการทำกรดรสเปรี้ยวผสมน้ำครามด้วยน้ำมะกอกสุก ทำให้หม้อครามสีเหลืองสุก ย้อมฝ้ายเข้มขึ้น ใช้ชื่อตรา “สามาวี่” “Samawi” หมายถึงสีฟ้า สีน้ำเงิน โดยผ่านการรับรองและใช้ตรา “ฮาลาล” ผ้าครามแห่งแรกของประเทศไทย เลขทะเบียน กอท.ฮล. K140/2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ทำบรรจุภัณฑ์สีเขียว ฉลุลายผ้าคลุมผมตรงกลางทำให้มองเห็นผลิตภัณฑ์ ใช้เป็นของฝาก ของขวัญ โดยที่กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีรายได้ระดับปานกลางถึงระดับสูง มีการสร้างกลยุทธ์ด้านราคา และสร้างภาพลักษณ์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เข้าถึงลูกค้ามุสลิมะห์ผ่านการสร้างช่องทางออนไลน์ Face book Lazada จำหน่ายและการจัดแสดงผลงานนิทรรศการ สร้างสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้เกิดการรับรู้และจดจำแก่ผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์


ด้านเชิงพาณิชย์

การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามที่ได้รับมาตรฐานฮาลาลแห่งแรกของประเทศไทย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของชุมชนและท้องถิ่น เป็นการยกระดับรายได้ของชุมชนและท้องถิ่นได้


 

อ้างอิงข้อมูลจาก

โครงการวิจัย : การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าครามสู่ฮิญาบผ้าครามเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฮาลาลในเชิงพาณิชย์
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.นันทกาญจน์ เกิดมาลัย ผศ.เมธาวี ยีมิน และ อ.กาญจนาภรณ์ นิลจินดา
สนับสนุนโดย : ทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562