การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพครูประจำการในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยที่บูรณาการศาสตร์พระราชา สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตจังหวัดสกลนคร


นักวิจัย : อาจารย์ ดร. เพ็ญผกา ปัญจนะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักทรัพย์ แสนสำแดง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 


แนวคิดที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้


ในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตจังหวัดสกลนคร ได้มีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาครูผู้สอนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเวลาอันรวดเร็ว และพบว่า การใช้วิธีการฝึกอบรมให้กับครูประจำการ เป็นวิธีที่น่าจะได้ผลและช่วยทำให้ครูที่จะต้องเข้าไปมีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในบริบทที่ยากลำบาก และขาดแคลนทรัพยากรต่างๆ มากกว่าครูในโรงเรียนใหญ่ๆ การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กนั้น หากมีการฝึกอบรมและเพิ่มแรงจูงใจในการดึงดูดครูที่มีคุณภาพให้มาสอนที่โรงเรียนในเครือข่าย หรือโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลงานของครูและโรงเรียนโดยวัดจากผลการเรียนของนักเรียน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาความสามารถของนักเรียนในที่สุด

ผลการดำเนินงาน

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพครูประจำการในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยที่บูรณาการศาสตร์พระราชา สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตจังหวัดสกลนคร อาศัยกระบวนการสร้างหลักสูตรตามกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม มีการคัดสรรปัญหา พิจารณากลุ่มเป้าหมาย คัดเลือกเนื้อหาให้มีความเหมาะสมและทันสมัย เลือกและจัดกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติ รวมถึงวิธีการวัดและประเมินผล จำนวน 1 หลักสูตร
กระบวนการฝึกอบรมตามหลักสูตร เกิดจากกระบวนการของการสร้างบรรยากาศการยอมรับของกลุ่มเป้าหมายและร่วมกันเพื่อระบุปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีการติดต่อกับผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ได้มา 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ และโรงเรียนบ้านห้วยแสง ได้กำหนดวันอบรมร่วมกันทั้ง 2 โรงเรียน จำนวน 1 วัน คือ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562 จำนวนครูที่เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 15 คน
ผลของหลักสูตรฝึกอบรมทำให้ครูที่เข้าร่วมการอบรมมีการพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจของครูในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยที่บูรณาการศาสตร์พระราชาในการจัดการเรียนรู้ มีเพิ่มมากขึ้นในหัวข้อของความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา ด้านการจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ และด้านความรู้ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แต่เนื่องจากมีเวลาจำกัด จึงส่งผลต่อความสมบูรณ์ของการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งในกระบวนการต่อไปอาจจะต้องมีการนิเทศ ติดตามผลเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่สมบูรณ์และนำไปใช้กับผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์


ด้านสาธารณะ

การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้มีการคัดสรรเนื้อหาและกระบวนการฝึกอบรมให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก รวมไปถึงวิธีการที่ช่วยให้ครูได้แนวทางการพัฒนาผู้เรียน โดยผ่านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย และเน้นการใช้ในชีวิตจริงกับผู้เรียน โดยไม่ได้แยกเนื้อหาออกจากการดำเนินชีวิต ด้วยการนำหลักคิดและแนวปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาสู่ชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงของการฝึกอบรมในระยะเวลาจำกัด ด้านความรู้ของครูที่เข้ารับการอบรมมีเพิ่มมากขึ้น ถูกต้อง และมีแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงในอนาคต


 

อ้างอิงข้อมูลจาก

โครงการวิจัย : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพครูประจำการในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยที่บูรณาการศาสตร์พระราชา สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร. เพ็ญผกา ปัญจนะ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สนับสนุนโดย : ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562