ปีงบประมาณ 2557

การดำเนินงานการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีเอกสารที่เกี่ยวข้องตามลำดับขั้นตอน ดังนี้


การประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปี งบประมาณ 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี
สถาบันวิจัยและพัฒนาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการ พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการและสายสนับสนุน) ส่งข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย โดยจัดทำรายละเอียดดังนี้

1) จัดทำแบบเสนอโครงการวิจัย แบบ ว-1ด หรือ แบบ ว-1ช จำนวน 5 ชุด
2) จัดทำแผ่นบันทึกไฟล์ข้อมูลแบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 แผ่น
3) กรอกข้อมูลแบบสอบเสนอโครงการวิจัยแบบ ว-1ด และ แบบ ว-1ช เข้าสู่ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Project Management : NRPM) บนเว็บไซต์ http://nrpm.nrct.go.th
4) ส่งแบบข้อเสนอโครงการวิจัย แบบ ว-1ด หรือ แบบ ว-1ช จำนวน 5 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น ไปยังสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2555
หมายเหตุ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะของท่านหรือสถาบันวิจัยและพัฒนา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4274-4010 หรือ 951 (ภายใน) หรือสอบถามคุณวิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์ โทร. 0 85 4539420
หรือ website ; http://eval.nrct.go.th

1.1 (1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

1.1 (2) บันทึกข้อความที่ ศธ 0542.08/359   ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2555
เรื่อง การเสนอข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

1.1 (3) ปฏิทินการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี

1.1(4) แนวทางการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี

แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-6, คำชี้แจง)

 แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ บช-3 , คำชี้แจง)

 แบบข้อกำหนดการจัดจ้างทำการวิจัย (Terms of Reference – TOR) (แบบ TOR)

 แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(แบบ ว-1ช, คำชี้แจง)

 แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
(แบบ ว-1ด, คำชี้แจง)

 แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ช/ด)

 แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (นท-1ช)

 แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2557  (นท-1ด)

ผนวก 1 : มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ผนวก 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
พ.ศ.2555 – 2559

ผนวก 3  : นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 – 2559)

ผนวก 4  : นโยบายรัฐบาล

ผนวก 5  : นิยามเกี่ยวกับการวิจัย

ผนวก 6  : ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่างๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)

ผนวก 7  : ตัวอย่างภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย

ผนวก 8  : ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัย จำแนกตามประเภทต่างๆ ที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย

ผนวก 9  : รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามประเภทต่างๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี
(กรณีเป้นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี)

ผนวก 10  : จรรยาบรรณนักวิจัย

ผนวก 11 : จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สภาวิจัยแห่งชาติ

ผนวก 12 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผนวก 13 : จริยธรรมในคน

ผนวก 14 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน

ผนวก 15 : แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
ผนวก 16 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

 คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี

 รายงานการติดตาม และประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

 สำหรับนักวิจัย

 สำหรับผู้ประสานหน่วยงานระดับ คณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง

 สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน

 สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน

 รายงานการวิจัยเรื่อง “การประเมินความคุ้มค่าของการวิจัยในภาพรวมของประเทศ” (ระยะที่ 1)

 1 .รายงานการวิจัยเรื่อง “การประเมินความคุ้มค่าของการวิจัยในภาพรวมของประเทศ” (ระยะที่ 2)

2. คู่มือ “การประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย (1)”

 รายงานการวิจัยเรื่อง “การประเมินความคุ้มค่าของการวิจัยในภาพรวมของประเทศ” (ระยะที่ 3)

 1. รายงานการวิจัยเรื่อง “การประเมินความคุ้มค่าของการวิจัยในภาพรวมของประเทศ” (ระยะที่ 4)

2. คู่มือ “การประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย (2)”

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 1. สัญญาการรับทุนวิจัย
1.1 แผนงานวิจัย (ชุดโครงการวิจัย)

 

– สัญญา             

– สัญญาคู่ฉบับ   

1.2 โครงการวิจัยเดี่ยว

– สัญญา             

– สัญญาคู่ฉบับ   

 2. เอกสารแนบท้ายสัญญา
2.1 แบบรายงานความก้าวหน้า    
2.2 รูปแบบการทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์   
2.3 รูปแบบการจัดทำบทความวิจัย   
2.4 หนังสือรับรองการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   

 3. ใบสำคัญรับเงิน
3.1 โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี      
3.2 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้            

 4. แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ