SNRU-EC


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

วิธีดำเนินการมาตรฐาน

แบบฟอร์มจริยธรรม (ผ่านการรับรองแล้ว)

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

แบบฟอร์มการเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการวิจัยใหม่ (ยื่นขอรับพิจารณาครั้งแรก)

 

ตัวอย่างแบบคำขอความยินยอมอาสาสมัคร

ตัวอย่างการเขียนแบบคำชี้แจงอาสาสมัคร

หนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

หลักสูตรอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ออนไลน์


ระบบยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ระบบส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม

รายการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์