เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2563

เอกสาร

ดาวน์โหลด

1. ปฏิทินการรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) จากงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย  

2.1 แบบหนังสือนำส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ

2.2 แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ

2.3 บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน (งวดที่ 2) จำนวน 1 ฉบับ

2.4 ใบสำคัญรับเงิน (งวดที่ 2) จำนวน 1 ฉบับ

2.5 รายงานการเงินที่ได้รับงวดที่ 1 ร้อยละ 60 จำนวน 1 ฉบับ

2.6 รูปแบบเล่มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (ข้อมูลงานวิจัย บทที่1- บทที่4  บางส่วน) นำส่งไฟล์ผ่านระบบ DRMS เท่านั้น

3. ส่งรายงานวิจัยฉบับร่าง  
3.1 แบบหนังสือนำส่งรายงานวิจัยฉบับร่าง จำนวน 1 ฉบับ (ไม่ต้องเข้าเล่ม)
3.2 รูปแบบเล่มรายงานวิจัยฉบับร่าง
4. การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
4.1 แบบหนังสือนำส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
4.2 รูปแบบเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 เล่ม (รูปแบบปกสีขาวเข้าเล่มแบบสันกาวเคลือบ)
4.3 ตารางปรับแก้ไข
4.4 บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน (งวดที่ 3) จำนวน 1 ฉบับ
4.5 ใบสำคัญรับเงิน (งวดที่ 3) จำนวน 1 ฉบับ
4.6 รายงานการเงินที่ได้รับตลอดทั้งโครงการ จำนวน 1 ฉบับ
5. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนชื่อเรื่อง (ถ้ามี)
6. คู่มือการรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563