เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร ประเภทการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงชุมชนและพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


1.ปฏิทินการรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร ประเภทการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงชุมชนและพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.การรายงานความก้าวหน้าการวิจัย มีเอกสารดังต่อไปนี้

   2.1  แบบนำส่ง (รายงานความก้าวหน้า)

   2.2  แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าการวิจัย โครงการย่อย/ชุดโครงการ

   2.3  รูปแบบเล่มรายงานความก้าวหน้าการวิจัย โครงการย่อย (นำส่งเป็นไฟล์ผ่านระบบไม่ต้องพิมพ์ส่ง)

   2.4  รูปแบบเล่มรายงานความก้าวหน้าการวิจัย ชุดโครงการ (นำส่งเป็นไฟล์ผ่านระบบไม่ต้องพิมพ์ส่ง)

   2.5  บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน (แบบฟอร์มนี้เบิกได้  งวดที่ 2)

   2.6  ใบสำคัญรับเงิน (แบบฟอร์มนี้เบิกได้  งวดที่ 2 และ งวดที่ 3)

   2.7  สำเนาบันทึกขออนุมัติเงินงวดที่ 1 (ร้อยละ 60)  (เพื่อแนบการเบิกจ่ายงวดที่ 2)

   2.8  รายงานการเงิน (ที่เบิกจ่ายงวดที่ 1 ร้อยละ 60)

3. การส่งรายงานวิจัยฉบับร่าง

   3.1 แบบนำส่ง (รายงานวิจัยฉบับร่าง) 

4. การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

    4.1  แบบนำส่ง (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์) 

    4.2  รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยย่อย

    4.3  รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ชุดโครงการวิจัย

    4.4  ตารางปรับแก้ไขรายงานการวิจัย

    4.5  บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน (แบบฟอร์มนี้เบิกได้งวดที่ 3)

    4.6  ใบสำคัญรับเงิน (แบบฟอร์มนี้เบิกได้  งวดที่ 2 และ งวดที่ 3)

    4.7  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์

    4.8 รายงานการเงิน (ที่เบิกจ่ายตลอดโครงการวิจัย)