ทุนวิจัย R to R ปีงบประมาณ 2559

1. ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง  การให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine  to  Research)
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ  งบบำรุงการศึกษา(บ.กศ.)
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 

1.2 ขั้นตอนการส่งข้อเสนอการวิจัย 

1.3 แบบเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1.4 แบบตอบรับการเป็นที่ปรึกษาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 
1.5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงเินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) พ.ศ. 2559 

2. ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.1 สัญญาการรับทุนวิจัย
2.2 สัญญาคู่ฉบับการรับทุนวิจัย
2.3 ขั้นตอนการจัดทำสัญญาการรับทุนวิจัย (หลักฐานแนบสัญญา)

3. การเบิกจ่าย

3.1 ใบสำคัญรับเงินงวดที่ 1 (ร้อยละ 70)
3.2 ใบสำคัญรับเงินงวดที่ 2 (ร้อยละ 30)
 4. การจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

4.1 รูปแบบและหัวข้อการจัดทำรายงานการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
4.2 รูปแบบปกนอก/ปกใน รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
4.3 ใบรับรองการตรวจสอบรายงานพัฒนางานงานประจำสู่งานวิจัยของที่ปรึกษา
 ประกาศผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน ประจำปี 2559    image_gallery

 เอกสารประกอบการรับทุนวิจัย 

เอกสาร