องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (ตัวบ่งชี้ที่ 2.3) ปีการศึกษา 2557

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3          :  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

วงรอบการประเมิน   :  ปีการศึกษา 2557 (1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558)

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน (08-5000-8511) IP-Phone 262

ผลการดำเนินงาน :

Download เอกสารผลการดำเนินงาน 
image_gallery
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

 


หลักฐานอ้างอิง

ที่ เลขที่เอกสาร ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร่ ชื่อ-สกุล ระดับ
คุณภาพฐานข้อมูล
คะแนน Download
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1

2.3-1

Synthesis TiO2 with doctor blade technique fo dye sensitized solar cell i-seec 2014 ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

0.4

pdf-icon
2

2.3-2

คุณภาพน้ำและความหลากหลายของ
แพลงก์ตอนพืชในหนองหาร จังหวัดสกลนคร
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดร.นพรัตน์ สิทธิวงศ์
ประชุมวิชาการระดับชาติ

0.6

pdf-icon
3  2.3-3 การเตรียมวัสดุฐานรองราคาถูกสำหรับ
เทอร์โมอิเล็กทริกส์มอดูล
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
ประชุมวิชาการระดับชาติ

0.6

pdf-icon
4 2.3-4 Comparison of True Colour and
E-Color On Indigeneous Textile”
วารสาร “RMUTP Research Journal” กรรณิการ์ กมลรัตน์
TCI 1

0.8

pdf-icon
5 2.3-5 ศึกษาการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในโรงฆ่าชำแหละเนื้อโค
และผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ;
7 (13) : มกราคม – มิถุนายน 2558
ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน
TCI 1
0.8 pdf-icon
6 2.3-6 การพัฒนารูปแบบผ้าย้อมครามสำหรับ
คนรุ่นใหม่
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ;
7 (13) : มกราคม – มิถุนายน 2558
ผศ.อนุรัตน์ สายทอง
TCI 1
0.8 pdf-icon
7 2.3-7 การวิเคราะห์ปัจจัยการเรียนรู้ด้วยการ
คัดเลือกคุณสมบัติและการพยากรณ์
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ;
6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557
นิภาพร ชนะมาร
TCI 1
0.8 pdf-icon
8 2.3-8 Investigation on the Enhancement of the Thermoelectric Power Factor of Zno Thin Film by Ak-doping using Asymmetric Bipolar
Pulsed-DC Magnetron Sputtering Technology
Energy Procedia รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
SJR
1 pdf-icon
9 2.3-9 Electronic Structure of Ge-Sb-Te System Calculated by DV-Xa Method Integrated Ferroelectrics รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
SJR
1 pdf-icon
10 2.3-10 Competing anisotropic microstructures of Bi2 (Te0.95 Se0.05)3 Thermoelectric materials by Bridgman technique Materials Letters รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
SJR
1 pdf-icon
11 2.3-11 Thermoelectric properties of c-GeSb0.75Te0.5 to h-GeSbTe0.5
thin film through annealing treatment effects
Journal of Alloys and Compounds รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
SJR
1 pdf-icon
12 2.3-12 Numerical Simulation of n-CaMnO3/Bi and p-NaCo2O4/Ag Thermoelectric Cell by Finite Element Method Integrated Ferroelectrics: An International Journal รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
SJR
1 pdf-icon
13 2.3-13 Theoretical Analysis of the Substitutable Metal on the Thermoelectric Performance of CaMnO3 Integrated Ferroelectrics: An International Journal รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
SJR
1 pdf-icon
14 2.3-14 Thermoelectric Energy Conversion of p-Ca3Co4O9/n-CaMnO3 Module Energy Procedia รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
 SJR
1 pdf-icon
15 2.3-15 Thermal Conductivity of Nano ZnO Doped CaFe2O4 Integrated Ferroelectrics: An International Journal รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
SJR
1 pdf-icon
16 2.3-16 “Separated and Disconnected Sets In Biminimal Structure Spaces” Far East Journal of Mathematical Science 86(2), November 2,2014 (Q4) ผศ.ดร.สุพรรณี สมพงษ์
SJR
1  pdf-icon
17 2.3-17 งานสร้างสรรค์ :
อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกส์อ๊อกไซด์
นิทรรศการงาน “43 rd Internation of Inventions of Geneva ” ณ กรุงเจนีวา สมาพันรัฐสวิส รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
 งานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ
1  wait…
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
In vivo Induction of Tetraploid in Tangerine Citrus Plants (Citrus reticulata Blanco) with the use of colchicine Pakisatan Journal of Biological Science 18(1) Q3 ดร.สุนทรีย์ สุรศร
SJR
1 pdf-icon
Effect of Raising Beef Cattle in the Double Shaded House on Their Fattening Performance in Thailand Pakistan Journal of Nutrition รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล
SJR
1 pdf-icon
Response on General Physiology Animal Welfare Behavior and Productivity of the Defferent Lineage Level Of Charolais Crossbred Cattle for Fattening Beef Cattle Production Performance in Thailand Pakistan Journal of Nutrition รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล
SJR
1 pdf-icon
Biochemical Systematics and Ecology ScienceDirect (2015) 35-43 รัตน์มณี ชนะบุญ
SJR
1 pdf-icon
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เรื่อง เทคนิคการแก้ไขตัวประกอบกำลังแบบแอคทีฟสำหรับไฟฟ้าเฟสเดียว นำเสนอแบบบรรยาย งานประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า
ม.ราชมงคล ครั้งที่ 7
ก้องภพ ชาอามาตย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ
0.2 pdf-icon
Self-Adjusted Pneumatic Loading Oedometer for 1D Consolidation i-seec 2014 Wuttinan Pratoom
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
0.4 pdf-icon
การประหยัดพลังงานด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า :กรณีศึกษา ศูนย์รวมนม สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ;
7 (13) : มกราคม – มิถุนายน 2558
ภาณุวัฒน์  วงค์แสงน้อย
TCI1
0.8 pdf-icon
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อประมวลผลแบบสอบถาม โดยใช้ภาษา VBA ในโปรแกรมสำเร็จรูปไมโครซอฟต์เอ็กเซล วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ;
6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557
ศิริพร ตั้งวิบูลย์พาณิชย์
TCI1
0.8 pdf-icon
คณะครุศาสตร์
 การศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวการนำระบบ e-learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  งานประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 10
วันที่ 11 – 12 กันยายน 2557
 ภัทรดร  จั้นวันดี
การประชุมวิชาการระดับชาติ
0.2 pdf-icon
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการจัดการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการกลุ่ม การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครั้งที่ 7 เพ็ญพรรษา  ปกาสิทธิ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ
0.2 pdf-icon
ICT-base learning for teaching profession student of sakon nakhon rajabhat university i-seec 2014 สุชาดา บุปฝา
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
0.4  wait…
DEVELOPMENTOF ENGLISH SPEAKING SKILLSBASEDON RECIPROCAL PROCESS FOR A SPEAKING ANXIETYREDUCTION ONSPEAKING PERFORMANCE OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE LEARNERS i-seec 2014 กิตติกร รักษาพล
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
0.4 pdf-icon
Service Learning on Safety in Life for Pre-service Teachers in SakonNakhon Province i-seec 2014 ถาดทอง  ปานศุภวัชร
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
0.4 pdf-icon
A study of Professional Learning Community for Developing Student Teachers of Sakon Nakhon Rajabhat University การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย งาน “The Second Asian Conference on Society Education and Technology” วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 สุชาดา บุปฝา
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
0.4 pdf-icon
Exploratory and Confirmatory factor analysis of Quality of disabled students life in inclusive school : Northeast Thailand นำเสนอแบบบรรยาย งาน ACES 2014 (2-4 August 2014) Hiroshima Japan ผศ.ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
0.4 pdf-icon
ผลการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายที่มีต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้านของนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 มิถุนายน-กรกฎาคม 2015 อภิวัฒน์  ปานทอง
TCI2
0.6  wait…
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเพลงกล่อมเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ ไทลาว ไทยโย้ย  ผู้ไท  และไทย้อ ในเขตจังหวัดสกลนคร วารสารช่อพะยอม ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (2558) (มกราคม-มิถุนายน) สถิต ภาคมฤค
TCI2
0.6 pdf-icon
การพัฒนาความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้รางวัลในการเสริมแรงทางบวก วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 สุริยะ ประทุมรัตน์
TCI1
0.8 pdf-icon
สมรรถนะสำคัญของผู้บริหารมืออาชีพ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 ศักดิ์ไทย สรุกิจบวร
TCI1
0.8 pdf-icon
On the Solution of the n-Dimensional   Operator Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 10, 469 – 479 สุดประไทย  บุพศิริ
SJR
1 pdf-icon
On the Operator

Related to the Wave Equation and Laplacian

Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 10, 469 – 479 สุดประไทย  บุพศิริ
SJR
1 wait…
THE PARTIAL DIFFERENTIAL OPERATOR

RELATED TO THE WAVE EQUATION AND LAPLACIAN,

International Journal of Pure and Applied Mathematics, Volume 95 No. 3 2014, 405-412 สุดประไทย  บุพศิริ
SJR
1  wait…
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิใจไทบ้าน : การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอน งานประชุมวิชาการระดับชาติ
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ “ท้องถิ่นอีสานในบริบทอาเซียน” วันที่ 19 สิงหาคม 2557
อุทุมพร หลอดโค
การประชุมวิชาการระดับชาติ
0.2 pdf-icon
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาหว้า อ.นาหว้า
จ.นครพนม
นำเสนอแบบบรรยาย งาน National and International Research Conference 2015 : NIRC 2015 ดร.พุฑฒจักร สิทธิ
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
0.4 pdf-icon
Phu tai Indigo Dry Fabric : Commodization of Culture in the Globalization นำเสนอแบบบรรยาย งาน สัมมนาวิชาการผ้าพื้นเมืองอาเซียนครั้งที่ 5 วันที่ 18 – 20 มกราคม 2558 ดนัย ชาทิพฮด
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
0.4 pdf-icon
ETHNIC CONCIOUSNESS OF KHALOENG BAN PHACHONG THROUGHYAO LIANG PHI RITUAL. i-seec 2014 สุรชัย ชินบุตร
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
0.4 pdf-icon
Tai Baan Research: Integrating knowledge to Teaching i-seec 2014 อุทุมพร หลอดโค
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
0.4 pdf-icon
ผู้ไทศึกษา ย้อนรอยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผู้ไทตามรอยผู้ไทไปศึกษาผ้าคราม วารสารไทยศึกษา ดนัย ชาทิพฮด
TCI2
0.6 pdf-icon
คณะวิทยาการจัดการ
เรื่อง “การพัฒนาและการวัดประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
ม.ราชภัฏสกลนครโดยการใช้แบบจำลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี”
นำเสนอแบบบรรยาย
“วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั่งที่ 4” ณ โรงแรมทวินโลตัส
จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2558
ศุภมิตร บุญทา
การประชุมวิชาการระดับชาติ
0.2 pdf-icon
At the First Glance of Organizational Citizenship Behaviors and Organization Effectiveness : A Study of city and Town Municipality in Thailand Seoul Korea Annual Sysposium on Management and Social Sciences ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
0.4  wait…
The Participatory Action Research on  Product Development of Seasoning  Powder Production and Marketing of Yangloan Village, Kokphu Sub-district, Phuphan District, Sakonnakhon i-seec 2014 รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
0.4 pdf-icon
A questionnaire survey on the influence of job satisfaction on organizational citizenship behavior: a study of city and town municipality in Thailand i-seec 2014 ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
0.4 pdf-icon
Expanding the Horizons of Tertiary Education in Thailand i-seec 2014 Philip Nicholls
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
0.4 pdf-icon
Organization Commitment : A Case Study of Sakon Nakhon Rajabhat University The Inaugural Asian Conference on the Social Science and Sustainability ดร.ปิยะจินต์ ปัทมดิลก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
0.4 pdf-icon
การพัฒนาวิธีการจัดทำบัญชีแบบมีส่วนร่วมของกองทุนหมู่บ้าน ในเขตตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มิถุนายน 2558 ผศ.วาทินี ศรีมหา
TCI1
0.8 pdf-icon
การมอบหมายงาน : ศิลปะที่ผู้บริหารต้องเข้าใจ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มิถุนายน 2558 สามารถ อัยกร
TCI1
0.8 pdf-icon
การดำเนินงานการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในท้องถิ่นของสภาพัฒนาการเมือง วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มิถุนายน 2558 ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล
TCI1
0.8 pdf-icon
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่ของวัยรุ่น ในจังหวัดสกลนคร วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 ภัทร์ศินี  แสนสำแดง
TCI1
0.8 pdf-icon
 การศึกษาฟังก์ชั่นการผลิต ศักยภาพ ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดพริกในจังหวัดสกลนคร  วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล
TCI1
0.8 pdf-icon
สถาบันวิจัยและพัฒนา
Elastic Properties and Debye Temperature of Zn Doped Pb TiO3 from First Principles Calculation Integrated Ferroelectrics: An International Journal หรรษกร วรรธนะสาร
SRJ
1 pdf-icon
Effect of Ba(Zn1/3Nb2/3)O3 modification on structure and ferrorlrctric properties of 0.6Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0.4Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 ceramics Ceramics International หรรษกร วรรธนะสาร
SRJ
1 pdf-icon
Thermophysical Properties of Ca1-x Eux MnO3 (x=0, 0.05, 0.10, 0.15) Simulated by Classical Molecular Dynamics Method CMUJ NS Special Issue on Physics หรรษกร วรรธนะสาร
SRJ
1 pdf-icon
Theoretical Enhancement of Thermoelectric Properties of Sr1-xLaxTiO3 Integrated Ferroelectrics: An International Journal ครรชิต สิงห์สุข
SRJ
1 pdf-icon
Thermal Properties of Bi Doped Pb Te Simulated by Molecular Dynamics Integrated Ferroelectrics: An International Journal ครรชิต สิงห์สุข
SRJ
1 pdf-icon
Effects of Magnetic Field on Synthesis and Thermoelectric Properties of NaCoO2 Integrated Ferroelectrics: An International Journal ครรชิต สิงห์สุข
SRJ
1 pdf-icon

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2558